Algemene voorwaarden Zuivelenzo.nl webwinkel

 

Wie gebruikt deze voorwaarden?
Deze voorwaarden worden gebruikt door Zuivelenzo.nl

Als in deze voorwaarden wordt gesproken over “ik”, “je”, “jij”, “jou” of “jouw” bedoelen we daarmee de persoon of klant die via onze website (Zuivelenzo.nl) een product bij ons koopt.

Waarvoor gelden deze voorwaarden en per wanneer?
Deze voorwaarden gelden wanneer je via onze website een product bij ons koopt. Deze voorwaarden gelden per 13 maart 2020. We behouden het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Je kan de meest recente versie van de algemene voorwaarden altijd van onze website downloaden.

Wat koop ik bij Zuivelenzo.nl?
Je kan via onze website een email sturen om producten bij ons te kopen die op dat moment op voorraad zijn. Je kan geen producten reserveren. Als een product dat je hebt besteld toch niet meer leverbaar blijkt te zijn, zullen we je dit zo snel mogelijk laten weten en mag je de bestelling kosteloos annuleren. Je ontvangt een eventueel vooruitbetaald bedrag dan binnen 14 dagen na annulering terug.

Op onze website en in andere communicatie-uitingen tonen wij veel van de producten die wij verkopen. We besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van onze communicatie-uitingen. Toch kan het gebeuren dat de informatie daarin, zoals bijvoorbeeld productspecificaties of prijzen, niet juist, niet volledig of niet meer actueel is. Wanneer duidelijk is dat de informatie verkeerd is, geldt uiteindelijk de informatie die we bedoelden en zijn we niet aan de verkeerde informatie gebonden.

Welke prijs betaal ik?
Op onze website kun je ons via email melden wat je exact wilt kopen bij ons wij geven dan duidelijk in de antwoord email de prijzen van de producten die je wilt aanschaffen op. De prijs die je uiteindelijk betaalt is de prijs die wordt getoond op het moment in je email. Hoewel we veel aandacht en zorg besteden aan de inhoud van deze email kan het toch gebeuren dat de prijs waarvoor je een product bestelt verkeerd was weergegeven. Wanneer duidelijk is dat de prijs verkeerd was, geldt uiteindelijk de prijs die we bedoelden en zijn we niet aan de koop gebonden.

Er zijn geen kosten voor het bezorgen van het product naar het door jou opgegeven adres, mits dit adres zich bevind in ons bezorggebied.

Hoe kan ik betalen?
betalen kun je d.m.v. vooruit betaling op het aangegeven rekeningnummer of a contant bij aflevering.
Als wij een aan ons betaald bedrag aan je terugbetalen (bij annulering of ontbinding van je bestelling) dan betalen we dat met dezelfde betaalmethode terug als waarmee je het hebt betaald. 
Voor alle producten geldt dat ze ons eigendom blijven totdat je alle in verband daarmee aan ons te betalen bedragen hebt betaald.

Wanneer ontvang ik het product? 
Wij zullen het product uiterlijk binnen 3 dagen na de bestelling bezorgen op het door jou opgegeven adres. Als het ons onverhoopt niet lukt om het product binnen deze tijd af te leveren zullen we daarover met je contact opnemen. Als we in overleg met jou afspreken dat we later leveren, zullen we die afspraak per email bevestigen. Als je niet wilt dat wij later leveren mag je de bestelling kosteloos annuleren en ontvang je een eventueel vooruitbetaald bedrag weer terug.

Wat als ik het product toch niet wil? 
Het kan gebeuren dat je van gedachten bent veranderd nadat je een product via onze website hebt gekocht. Je hebt daarom 8 kalenderdagen na ontvangst van het product de tijd om ons zonder opgave van redenen te laten weten dat je van gedachten bent veranderd en de koop te ontbinden. Dit kan per email, via info@zuivelenzo.nl. 

Let er bij annulering wel op dat:

Het niet gaat om een speciaal voor jouw besteld of gemaakt product;

Het niet gaat om een zg vers product met een beperkte houdbaarheidsdatum

Als aan deze voorwaarden is voldaan en je de volledige order annuleert, ontvang je het bedrag dat je aan ons voor het product hebt betaald terug, binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je de koop hebt ontbonden.

We behouden het recht voor om terugbetaling of het ruilen van producten te weigeren als niet aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan. Dit om misbruik van deze regeling te voorkomen.

Wat als er een probleem is met een product (garanties)?
Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze producten. Als je toch niet tevreden bent over één van onze producten, dan kan je ons dit laten weten per email via info@zuivelenzo.nl tot binnen 1 week nadat je het probleem hebt ontdekt. Het moet wel gaan om een product dat je van ons hebt gekocht. 


Wat is de garantietermijn?
Voor alle bij ons gekochte producten geldt een vers garantietermijn, deze staat bij voorverpakte producten op de verpakking en voor producten die niet zijn voorverpakt geldt een vers garantietermijn van 1 week vanaf het moment dat je het product bij ons hebt gekocht. Met “garantie” bedoelen wij dat wij er voor instaan dat het product tot en met de vers garantietermijn kan worden geconsumeerd.

Wat zijn de garantievoorwaarden?
Als je ons laat weten dat je niet tevreden bent over een product, houd er wel rekening mee dat, om een beroep te kunnen doen op de garantieregeling:

• je rekening hebt gehouden met de termijn van 1 week
om je klacht aan ons bekend te maken, of een goede reden
hebt om je niet aan die termijn te houden;
• de reden voor de klacht niet het gevolg is van onjuiste
bereiding of van onjuist gebruik van het product, of dat je het
hebt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld
is, het niet goed hebt gekoeld (of gekoeld wanneer dit niet moet/ zie instructies op de voorverpakte goederen) of het hebt laten
vervangen door een derde;
• de reden voor de klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product terwijl je het vervoerde, verkleuring van een artikel door zonlicht, het vochtig worden van een artikel doordat de ruimte te vochtig is of buiten in de regen is gebruikt.
• de reden van de klacht niet het gevolg is van normaal verbruik zoals bij verbruiksproducten of normale veroudering van het product;

Wat is de garantieprocedure? 
We onderzoeken het product en bepalen of het probleem onder de garantieregeling valt. Soms zullen wij je medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hier bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan.

Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de garantieregeling valt, kunnen wij eerst proberen om het product te vervangen Als dat niet lukt, of als dat niet realistisch is, zullen wij je de kosten voor het product terug betalen. Kosten die je zelf hebt gemaakt om het product te vervangen worden door ons niet vergoed.

Als we het product niet (op tijd) kunnen vervangen, mag je de koop ontbinden als dat redelijk is, gezien het probleem met het product. Je krijgt dan het aankoopbedrag van het product terug en dan moet je het product aan ons terug geven. Je kan ook teruggave van een deel van het aankoopbedrag vragen, dit moet wel in redelijke verhouding staan tot het probleem met het product.

Ook als het probleem zit op een onderdeel van het product en we dat onderdeel niet meer kunnen leveren, geldt bovenstaande procedure.

Los van de garanties behoud je altijd de rechten die je op grond van de Nederlandse wet hebt.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens staat in de 
privacybeleid op onze website. Deze kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wat als ik andere opmerkingen, of een klacht heb over Zuivelenzo.nl?
Neem contact met ons op via 
info@zuivelenzo.nl.

En dan nog wat andere punten:
Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden. Wij zullen die nietig of vernietigbare bepaling dan vervangen met een geldige bepaling.

Als we specifieke voorwaarden gebruiken voor bepaalde producten of diensten en die zijn strijdig met deze algemene voorwaarden dan gelden die specifieke voorwaarden.

Op de (koop)overeenkomst met jou en op deze algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van toepassing.

Bij verschil tussen de Nederlandse en in enig andere taal gestelde tekst van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg daarvan.